Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 2021-12-15 tot 2022-01-17
15-12-2021 Onderzoek dassen op de oude Zuiderzeekust De klifkust van de voormalige Zuiderzee tussen Huizen en Naarden is een landschappelijk en ecologisch pareltje. De Zuiderzee heeft hier historisch een stuk van de stuwwal van t Gooi afgeslagen, en die steile kust is verrijkt met kalkrijke afzettingen. Aan de voet van deze klifkust liggen vochtige graslanden en rietlanden langs het Gooimeer. Een ideaal gebied voor dassen! De dieren graven hun burchten in het hoger gelegen bos, en gaan naar beneden om wormen en ander voedsel te halen in de graslanden. De dassenwerkgroep Utrecht & t Gooi wil een completer beeld krijgen van de verspreiding van de dassen in dit bijzondere landschap. Hoeveel burchten en territoria zijn er eigenlijk precies? Worden er jongen geboren? Worden de burchtlocaties voldoende beschermd? Blijven bos en doornig struikgewas op de klifrand dicht begroeid? Zijn looproutes veilig of zijn er knelpunten bij de oversteek van wegen? In 2021 is gestart met langer lopend onderzoek naar de dassen op de klifkust. Dat onderzoek is mede mogelijk gemaakt door medewerking van Staatsbosbeheer en een donatie van het Betrekken bij Groen Fonds van Landschap Noord Holland. Daarmee konden nieuwe wildcamera’s aangeschaft worden. Een eerste filmpje van deze verborgen bewoners van de klifkust vindt u hier.
17-01-2022 Das bezoekt regelmatig tuin De das op het filmpje komt elke avond terug om de appels op te peuzelen die in deze Bilthovense tuin liggen. En stoort zich zelfs niet meer aan de beveiligingslamp die soms gaat branden. De bewoners kunnen het dier prachtig fotograferen en filmen. Ook vos en boommarter worden in de tuinen van deze wijk vaker gezien. Een kijkhut in de warme woonkamer!In Utrecht krijgen we vaker meldingen van dassen in tuinen. Meestal zoeken ze insectenlarven in het grasveld. Maar een das, die “thuis” is in een tuin, zie je niet vaak. In Groot Brittannië is het al langer bekend: dassen die regelmatig in een tuin rondscharrelen op zoek naar voedsel. Zeker als er noten en fruit ligt voor eekhoorns of kippen. Ook in Brabant, Limburg en Overijssel komen dassen op bezoek in woonwijken. De dieren wijken uit naar die nieuwe leefomgeving omdat in het boerenland alle geschikte territoria bezet zijn. Intensieve landbouw, grote hoeveelheden mest en diep geploegd maisland leiden tot armoedige bodems, waardoor wormen verdwijnen en leefgebied kleiner wordt. In oudere woonwijken met royale, rommelige tuinen vinden ze dan een aardig alternatief. De dieren moeten wel “lef” hebben om de geur van mensen en honden te accepteren. Het zijn eigenlijk pioniers! Bron film en foto’s: https://www.instagram.com/dutch_wildlife_photographer/
28-01-2022 Bouwplan voormalig Hessingsterrein afgeblazen Met een onverwachte tegenstem van mevr. Van Vooren van het CDA heeft de gemeenteraad van De Bilt op 27 januari 2022 het bouwplan voor het voormalige Hessingterrein aan de Utrechtseweg afgestemd. Dit tot grote opluchting van natuurbeschermers, omwonenden, tegenstanders in de Raad en 1500 petitie ondertekenaars. Er ging aan de vergadering een geheim beraad vooraf over de financiële aspecten van het plan. In De Bilt was veel commotie omdat het plan niet alleen ging over bouwen op het oude industrieterrein, maar ook over 30 huizen daarbuiten. In een natuurgebied van het Natuurnetwerk Nederland grenzend aan de Werken van Griftenstein (UNESCO Werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie). Dat natuurgebied sluit bovendien direct aan op de nieuwe faunapassage onder de Utrechtseweg waar dieren veilig tussen het Kromme Rijngebied en het Noorderpark of de Utrechtse Heuvelrug kunnen pendelen: een ecologische hoofdroute. Ook de Dassenwerkgroep Utrecht en t Gooi had een zienswijze ingediend waarin het belang van het natuurgebied als dassenleefgebied werd aangetoond en benadrukt. De zienswijzennota van de gemeente had geen enkel begrip voor de natuurwaarden en bagatelliseerde het leef- en foerageergebied van de dassen. Er zou voldoende compensatie komen met de gedempte Grift en een weiland in de Voorveldse polder. Mevrouw Van Vooren is 3 dagen na de raadsvergadering van de kieslijst van het CDA geschrapt.