Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Berichten 30 september 2017
30 september 2017 Niet alle dassenacties zijn 100% succesvol ‘Een lastige puzzel, met al dat zwart en grijs’, vonden Simon (zes jaar) en ‘hulp-puzzelaar’ papa Jeroen (42 jaar). Vele uren waren ze ermee bezig. Maar het resultaat mag er zijn! Niet alle dassenacties zijn 100% succesvol, maar het is goed mogelijk dat het ontbrekende stukje nog wel wordt terug gevonden, bijvoorbeeld ergens onderin een lade. We bedanken Simon en Jeroen hartelijk voor het mogen ‘versieren’ van onze website met hun werkstuk! 30 september 2017 Stichting beoordeelt rapport Diffelse dassen Ook in Overijssel, nabij Diffelen leven gelukkig weer dassen. Maar net als in ons werkgebied worden die bedreigd door ruimtelijke plannen in soortenrijke en landschappelijk waardevolle gebieden. In dit geval door de uitbreiding van een camping in het gebied van de Overijsselse Vecht. Onlangs ontvingen wij van onder andere de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschap en de stichting Das & Boom een verzoek om te beoordelen of een adviesbureau de nadelige effecten op gebiedsfuncties voor de Das goed in kaart had gebracht. Onze conclusie luidt dat het adviesbureau de verslechtering sterk heeft onderschat en dat de voorgestelde compensatie daarom niet voldoet aan de wet. Belangrijk was ook dat het bureau in zijn rapport de term ‘essentieel leefgebied’ centraal heeft gesteld, maar niet heeft aangegeven wat daar in ecologische zin mee is bedoeld. Helaas maken veel bureaus zich daaraan schuldig. Het lijkt er zelfs op dat de neiging groot is om een gebied dat essentieel is voor de ruimtelijke ingreep, heel makkelijk als ‘niet-essentieel’ voor de Das te beschouwen. Ook gaat het bureau ervan uit dat de clan op erg grote afstanden van de hoofdburcht foerageert. Wij hebben echter beargumenteerd dat naburige clans hun eigen territoria hebben waaruit ze de dassen van deze clan weren. Met een wiskundige techniek, de Dirichlet tesselation, zijn de te verwachten territoriumgrenzen vervolgens op kaart ingetekend. Op grond daarvan moet bijvoorbeeld worden aangenomen dat de getroffen clan over erg weinig weilanden beschikt om op regenwormen, het belangrijkste dassenvoedsel te foerageren. 17 september 2017 De oudste dassenburcht van Utrecht De oudste dassenburcht van de provincie Utrecht bevindt zich in Hollandsche Rading. Daar werd in de jaren tachtig -tot veler verrassing- deze bewoonde burcht ontdekt. De laatste in de wijde omtrek, terwijl de rest van de dassen was doodgereden of "verdwenen". Sindsdien is er veel gedaan om de dassen in Utrecht terug te krijgen en de omgeving van deze oude locatie te revitaliseren. Denk aan dassentunnels en -rasters, vergoeding voor agrarische schade, bezwaarprocedures tegen vernietiging van dassenleefgebied door bebouwing of tegen het verwijderen van dammen en loopplanken. Het verwijderen van een dam-met-duiker kan voor de dassen slecht uitvallen. Ze moeten dan bijvoorbeeld zwemmen- wat in de winter tot veel warmteverlies leidt- of kilometers omlopen om in hun voedselgebied te komen. Dan wordt het rendement van de voedseltochten al snel te laag en lijden ze honger. Op de oude burcht zijn dit jaar drie jonge dassen geboren, in de directe nabijheid zijn nog twee bewoonde burchten met samen vier jonkies. Die drie bij elkaar gelegen burchten vormen een familieverband (clan). Er zijn vaak ook nog diverse vluchtburchten in de omgeving, waar de dassen tijdelijk verblijven. Bijvoorbeeld nabij een maïsveld als de kolven rijp zijn en ze de maïs eten om winterspek op te bouwen. In Hollandsche Rading wordt dankzij een goede samenwerking tussen de eigenaar, de pachter en onze dassendeskundigen de toekomst van de dassenfamilie gewaarborgd! 17 september 2017 Natuurschade houtkap Haarweg onherstelbaar Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft de eigenaar van de voormalige camping aan de Haarweg in Maarsbergen gemeld dat door het kappen van bos op dat terrein, de Wet Natuurbescherming is overtreden voor de Gewone dwergvleermuis, Havik, Eekhoorn, Hazelworm, Poelkikker en Ringslang. Als er toch nog wordt gekapt, kan dat een boete van 10.000 tot 50.000 euro opleveren. De bedragen zijn hoog omdat de schade voor deze diersoorten nu al onherstelbaar is. Het handhavingsverzoek voor de Das is nog in behandeling. Eerder op de voorpagina 10 september 2017 Bluebell 10 september 2017 Gekapt met kappen