Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi

voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap
31 oktober 2013 Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug wil bedrijventerrein in dassenleefgebied Amerongse Eng Het dassenfoerageergebied (zie foto) de Amerongse Eng zal worden verkleind door de aanleg van een industrieterrein. Althans, dat is de wens van de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De raad heeft donderdag 31 oktober het bestemmingsplan namelijk goedgekeurd. Slechts één raadslid, Hans Nijhof (PVDA-GroenLinks) heeft wethouder Bert Homan (VVD) gewezen op de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet en de daaruit voortvloeiende verplichting tot verzachtende maatregelen voor hier levende clan (familiegroep) dassen. De wethouder reageerde door te beloven dat aan de wettelijke verplichtingen zal worden voldaan. Hij heeft echter niet aangegeven op welke wijze er nieuw of beter foerageergebied beschikbaar kan komen voor deze clan als wettelijk verplichte verzachtende maatregel. Geen enkel raadslid heeft hem hier overigens naar gevraagd.
Dit nieuwe of betere foerageergebied moet minstens zo groot zijn als het beoogde industrieterrein; een kleine twee hectare. Het moet bovendien gereed zijn voordat er een schop de grond in mag om het industrieterrein aan te leggen. In de omgevingsvergunning zal de gemeente de projectontwikkelaar daartoe moeten verplichten. Ook heeft de wethouder niet gezegd of hij een ontheffing Flora- en faunawet mogelijk acht. En, volgens hem zou de provincie verantwoordelijk kunnen zijn voor de eventuele aanleg van een dassentunnel onder de weg N225 als verzachtende maatregel. Die bewering is echter onjuist. In de omgevingsvergunning zal de gemeente de projectontwikkelaar hiertoe eveneens moeten verplichten. Ook een dassentunnel zal volledig moeten functioneren voordat de aanleg van het industrieterrein mag starten. De tunnel, met aansluitend raster is nodig omdat een geplande groenstrook zal bevorderen dat dassen de N225 op lopen, maar ook omdat het industrieterrein hun beweegruimte zal verkleinen en omdat de toename van het autoverkeer hun aanrijdingskans zal vergroten. Ter hoogte van de eng zijn de laatste jaren al twee dassen aangereden. Het is overigens aannemelijk dat diverse belanghebbenden het raadsbesluit bij de rechter zullen gaan aanvechten. Hoe dan ook gaat onze stichting erop toezien dat de gemeente zich aan de wet zal houden, zoals wethouder Homan donderdagavond heeft beloofd.
Opname van de dassen die in de Amerongse Eng foerageren; man, vrouw en twee jongen, geboren in het vroege voorjaar van 2013. Stilstaand beeld afkomstig uit videobeelden, gemaakt door Chris Achterberg, bioloog, marterdeskundige en natuurfilmer.
achtergrondfoto website: Ronald Stiefelhagen/P4P Natuurfotografie
Het dassenleefgebied de Amerongse Eng in het najaar van 2012.